Užitečný život, občanské sdružení
Nemluvme o integraci. Uskutečňujme ji.
Úvod   Kdo jsme   Lidé   Kontakt
zapsaný spolek

Stanovy UŽ

Stanovy zapsaného spolku

UŽITEČNÝ ŽIVOT
ČLÁNEK 1
NÁZEV, SÍDLO, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Spolek s názvem Užitečný život, z.s., (dále jen „spolek“) je dobrovolný, samosprávný, nevládní, neziskový svazek fyzických osob naplňující v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb v platném znění své poslání dle těchto stanov. Spolek užívá zkratku UŽ a anglický název Worthwhile life.
1.2. Spolek sídlí na adrese U Slovanky 2440/5c, 182 00, Praha 8.
1.3. Spolek byl založen roku 1991 a je registrován u Městského soudu v Praze pod identifikačním číslem 44 84 96 64.

ČLÁNEK 2
POSLÁNÍ A ÚČEL ČINNOSTI
2.1. Posláním spolku je aktivní a vzájemná integrace lidí s postižením a bez něj.
2.2. Hlavní činností je pořádání pobytových, turistických, poznávacích, kulturně-společenských a vzdělávacích akcí a kurzů, jednorázových i pravidelných. Tyto akce jsou určené především integrovaným skupinám mladých lidí, představují aktivní náplň volného času se zaměřením na všestranný rozvoj osobnosti a vzájemnou integraci a mají za cíl motivovat k zodpovědnému a aktivnímu přístupu k vlastnímu životu a ke světu a k navazování otevřených mezilidských vztahů.
2.3. Vedle hlavní činnosti může spolek vykonávat vedlejší hospodářskou činnost, která může spočívat též v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to za účelem podpory hlavní činnosti nebo hospodárného využití spolkového majetku. O zahájení, přerušení či ukončení takové činnosti, jakož i o jejím předmětu rozhoduje Rada spolku.

ČLÁNEK 3
ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SPOLKU A DOBA, NA KTEROU BYL ZŘÍZEN
3.1. Spolek působí na celém území České republiky.
3.2. Spolek byl zřízen na dobu neurčitou.

ČLÁNEK 4
PODMÍNKY ČINNOSTI A ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
4.1. Činnost spolku je nezisková.
4.2. Spolek hospodaří podle rámcového rozpočtu upřesňovaného v průběhu roku podle skutečných finančních zdrojů. Hospodaření s majetkem spolku náleží Radě spolku, která je povinna při tom postupovat s péčí řádného hospodáře a v souladu s příslušnými právními předpisy. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
4.3. Zprávu Rady spolku o hospodaření za uplynulý rok včetně účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, schvaluje Členská schůze.
4.4. Finančními zdroji k zajištění činnosti spolku jsou zejména: a. dary od fyzických a právnických osob b. účastnické poplatky placené na akcích pořádaných spolkem c. příjmy z vlastní činnosti a z vedlejší hospodářské činnosti d. příspěvky z veřejných rozpočtů, nadací a jiných organizací e. dědictví a odkazy ve prospěch spolku f. členské příspěvky
4.5. Příjmy spolku musí být použity výhradně v souladu s účelem uvedeným v čl. 2 těchto stanov.

ČLÁNEK 5
ČLENSTVÍ
5.1. Členství ve spolku se rozlišuje na řádné, sympatizující a čestné. Řádným členstvím vyjadřuje člen podporu poslání spolku a zároveň ochotu se jeho vedení a činnosti aktivně účastnit. Sympatizující člen rovněž podporuje poslání spolku, ale nemůže nebo nechce být do jeho činnosti plně zapojen. Čestné členství je udělováno jako projev úcty osobě, která se o spolek významně zasloužila.
5.2. Členem spolku se mohou stát fyzické osoby, pokud se ztotožňují s jeho posláním a cíli a jsou ochotny a připraveny spolek podporovat a řídit se jeho stanovami. Členství ve spolku je nepřevoditelné.
5.3. Uchazeč o členství musí podat písemnou nebo elektronickou přihlášku a současně zaplatit členský příspěvek. Podaná přihláška musí mít vyplněny všechny požadované údaje. Písemnou přihlášku uchazeč doručí do sídla spolku poštou nebo jiným vhodným způsobem. Elektronickou přihlášku podá uchazeč e-mailem na adresu spolku nebo prostřednictvím webového formuláře. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku jeho zákonný zástupce.
5.4. O přijetí uchazeče za člena spolku rozhoduje Rada spolku na základě přihlášky a kontroly zaplacení členského příspěvku.
5.5. Členství vzniká dnem rozhodnutí Rady spolku o přijetí uchazeče za člena. Přijetí za člena sdělí Rada spolku uchazeči do třiceti dnů od podání přihlášky. V případě, že tak ve stanovené lhůtě neučiní, má se za to, že uchazeč byl za člena spolku přijat. Pokud Rada spolku rozhodne, že uchazeč nebyl za člena spolku přijat, rozhodne zároveň o vrácení zaplaceného členského příspěvku nepřijatému uchazeči a sdělí mu své rozhodnutí o nepřijetí písemně.
5.6. Spolek vede seznam svých členů v souladu se zákonem. Za vedení seznamu členů odpovídá Rada spolku, která provádí v tomto seznamu zápisy a výmazy.
5.7. Seznam členů je přístupný všem členům spolku, každý člen obdrží na svou žádost od spolku a na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů, obsahující údaj o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
5.8. Seznam členů může být uveřejněn jen se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.
5.9. Členství ve spolku zaniká: a. vystoupením člena – oznámení člena o vystoupení musí být doručeno Radě spolku písemně b. nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě 30 dnů od výzvy, kterou Rada spolku členovi zašle písemně nebo e-mailem c. vyloučením člena Radou spolku na základě porušení povinností člena spolku – toto vyloučení potvrzuje Kontrolní komise a Rada spolku vyloučení členovi do 14 dnů od tohoto potvrzení písemně oznámí. d. úmrtím člena e. zánikem spolku
5.10. Při zániku členství ve spolku členovi ani jeho právním nástupcům nevzniká vůči spolku žádný nárok na vrácení finančních či jiných darů.

ČLÁNEK 6 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU
6.1. Každý člen spolku má právo: a. podílet se dle svých schopností na činnosti spolku b. účastnit se činnosti spolku, zejména akcí spolkem pořádaných c. být informován o činnosti spolku d. podávat návrhy všem orgánům spolku a obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi, žádat o jejich projednání a vyjádření
6.2. Řádný člen spolku má právo a. volit a být volen do orgánů spolku b. hlasovat na Členské schůzi spolku c. navrhovat své zástupce do orgánů spolku
6.3. Sympatizující člen spolku a čestný člen spolku má právo poradního hlasu na Členské schůzi
6.4. Každý člen spolku má povinnost: a. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku, zejména rozhodnutí a usnesení Rady spolku a Členské schůze b. platit řádně a včas členský příspěvek ve stanovené výši c. svědomitě a s péčí řádného hospodáře vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku d. dbát o to, aby svým jednáním přispíval k dobré pověsti spolku

ČLÁNEK 7 ORGÁNY SPOLKU
7.1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze.
7.2. Statutárním orgánem spolku je Rada spolku.
7.3. Kontrolním orgánem spolku je Kontrolní komise.

ČLÁNEK 8
ČLENSKÁ SCHŮZE
8.1. Členskou schůzi svolává k zasedání Rada spolku pozvánkou podle potřeby, nejméně však jednou ročně a vždy, jestliže o to požádá Kontrolní komise nebo jedna třetina řádných členů spolku nebo jedna třetina všech členů spolku. Nesvolá-li Rada spolku zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám. Pozvánka musí být doručena všem členům spolku nejméně 20 dnů před datem konání Členské schůze písemně nebo e-mailem a musí obsahovat místo, čas a pořad zasedání.
8.2. Je-li zasedání svoláno na základě podnětu dle bodu 8.1. těchto stanov, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal.
8.3. Místo a čas zasedání Členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost řádných členů se ho účastnit.
8.4. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady. Je-li zasedání svoláno na základě podnětu dle bodu 8.1. těchto stanov, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.
8.5. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny řádných členů spolku.
8.6. Usnesení Členské schůze se přijímá většinou hlasů řádných členů přítomných v době usnášení; každý řádný člen má jeden hlas.
8.7. Kdo zasedání zahájí, provede prezenci přítomných členů dle prezenční listiny a ověří, zda je Členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí z přítomných členů spolku volbu předsedy zasedání, zapisovatele a členů volební komise, je-li na pořadu jednání Členské schůze volba volených orgánů spolku.
8.8. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání.
8.9. Volby do orgánů spolku se řídí Volebním řádem spolku.
8.10. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem dvou třetin přítomných řádných členů spolku.
8.11. Rada spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky Členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání v sídle spolku.
8.12. Není-li Členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání Členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání Členské schůze. Náhradní zasedání Členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání Členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může Členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Součástí pozvánky musí být návrhy usnesení Členské schůze a podklady k nim. Usnesení může přijmout za účasti alespoň poloviny všech řádných členů spolku. Je-li na pořadu jednání náhradní Členské schůze volba volených orgánů spolku, musí být součástí pozvánky i seznam kandidátů.
8.13. Není-li usnášeníschopná ani náhradní Členská schůze, může ten, kdo ji svolal, vyzvat řádné členy spolku ke korespondenčnímu hlasování. Korespondenčně hlasovat je možné pouze o usneseních, která byla součástí pozvánky na náhradní Členskou schůzi. Řádní členové doručí své hlasy Kontrolní komisi písemně nebo e-mailem ve lhůtě 14 dnů od odeslání výzvy. Kontrolní komise hlasy ověří telefonátem každému z řádných členů a ve lhůtě 14 dnů oznámí výsledky členům spolku. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala většina všech řádných členů spolku. Byla-li na pořadu jednání náhradní Členské schůze volba volených orgánů spolku, uplatní se ustanovení tohoto bodu přiměřeně i na tuto volbu.
8.14. V působnosti Členské schůze je zejména: a. určení hlavního zaměření činnosti spolku b. rozhodování o změnách stanov spolku c. schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, d. schvalování výsledků hospodaření spolku a zprávy o činnosti spolku za uplynulý rok e. hodnocení činnosti Rady spolku a Kontrolní komise i jejich jednotlivých členů f. volba a odvolání členů Rady spolku a Kontrolní komise g. rozhodování o zrušení spolku s likvidací a o jmenování likvidátora h. rozhodování o přeměně spolku i. schvalování plánu činnosti na následující období j. ukládání povinností a úkolů Rady spolku a Kontrolní komisi zajišťování přijatých úkolů a usnesení k. udělení čestného členství spolku l. rozhodování o zřízení nebo zrušení pobočného spolku, m. další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon, jiný právní předpis nebo stanovy n. členská schůze si může vyhradit též rozhodování záležitostí, které podle zákona náleží do působnosti jiného orgánu spolku.

ČLÁNEK 9
RADA SPOLKU
9.1. Rada spolku řídí činnost spolku v souladu se zákonem a těmito stanovami a je jeho výkonným orgánem. Rada spolku za svou činnost odpovídá Členské schůzi.
9.2. Rada spolku má tři členy, kteří ze svého středu zvolí předsedu spolku. Funkční období členů Rady spolku začíná okamžikem zvolení a končí okamžikem zvolení nové Rady spolku, trvá však nejdéle dva roky. Opakovaná volba za člena Rady spolku je možná. Členem Rady spolku může být pouze řádný člen spolku.
9.3. Členové Rady spolku zastupují spolek navenek ve všech věcech, a to každý z nich samostatně. Člen Rady spolku se za spolek podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.
9.4. Členové Rady spolku jsou povinni vykonávat svou funkci ku prospěchu spolku, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
9.5. Členové Rady spolku vykonávají svou funkci pouze osobně, zmocnění k výkonu funkce se nepřipouští. Členové Rady spolku jsou povinni aktivně se podílet na činnosti Rady spolku.
9.6. V případě ukončení činnosti některého z členů Rady spolku kooptují zbývající dva členové Rady spolku nového člena Rady spolku, a to z řádných členů spolku a na dobu do nejbližší Členské schůze. V případě ukončení činnosti více než dvou členů Rady spolku svolá Členskou schůzi neprodleně Kontrolní komise.
9.7. Schůze Rady spolku svolává předseda spolku, a to podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za kalendářní rok. O termínu schůze předseda vyrozumí všechny řádné členy spolku e-mailem. Schůze Rady spolku musí být svolána též vždy, požádá-li o to nadpoloviční většina členů Rady spolku nebo Kontrolní komise, a to do deseti dnů ode dne žádosti. Schůze Rady spolku se může účastnit každý člen spolku.
9.8. Rada spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech jejích členů. Rada spolku rozhoduje usnesením. Pro přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů Rady spolku. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku.
9.9. V působnosti Rady spolku je zejména: a. rozhodování o přijetí a vyloučení člena spolku, b. vedení seznamu členů spolku a provádění zápisů a výmazů v něm, c. vydávání každému členu spolku na jeho žádost potvrzení s výpisem ze seznamu členů, obsahující údaj o jeho osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány, d. svolávání Členské schůze a náhradní Členské schůze, oznámení místa a času jejího zasedání a pořadu jejího jednání, a příprava návrhů a podkladů pro ni, e. vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze, f. hospodaření s finančními prostředky spolku v intencích schváleného rozpočtu a správa jeho majetku, g. hospodaření se zřízenými fondy spolku, h. řízení činnosti spolku, i. stanovení výše členského příspěvku pro různé kategorie členství, případně věkové kategorie, osvobození od placení členského příspěvku, j. předložení Členské schůzi ke schválení návrhu plánu činnosti spolku, výsledků hospodaření spolku a zprávy o činnosti spolku a Rady spolku za uplynulý rok, k. předložení Členské schůzi ke schválení řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a návrhu úhrady ztrát, l. vykonávání pravomocí a rozhodování ve všech věcech, které nejsou dle těchto stanov nebo zákona výlučně svěřeny Členské schůzi nebo jinému orgánu spolku.

ČLÁNEK 10
KONTROLNÍ KOMISE
10.1. Kontrolní komise má tři členy. Funkční období členů Kontrolní komise začíná okamžikem zvolení a končí okamžikem zvolení nové Kontrolní komise, trvá však nejdéle dva roky. Opakovaná volba za člena Kontrolní komise je možná. Členem Kontrolní komise může být pouze řádný člen spolku. Členem Kontrolní komise nesmí být člen Rady spolku.
10.2. Člen Kontrolní komise je povinen svou funkci vykonávat ku prospěchu spolku, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost Členské schůzi spolku.
10.3. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Za tímto účelem může Kontrolní komise nebo její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů Rady spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Zjistí-li Kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně neprodleně Radu spolku a Členskou schůzi na jejím nejbližším zasedání, nebyly-li předtím nedostatky odstraněny.
10.4. V případě ukončení činnosti některého z členů Kontrolní komise kooptují zbývající dva členové Kontrolní komise nového člena Kontrolní komise, a to z řádných členů spolku a na dobu do nejbližší Členské schůze. V případě ukončení činnosti více než dvou členů Kontrolní komise svolá Členskou schůzi neprodleně Rada spolku.
10.5. Kontrolní komise: a. ověřuje výsledky hospodaření spolku a správnost účetní závěrky spolku a podává o tom zprávu Členské schůzi, b. dohlíží na hospodaření a činnost spolku, upozorňuje Radu spolku na jeho případné nedostatky a podává mu návrhy na jejich odstranění. c. vyhlašuje korespondenční hlasování dle bodu 8.13 těchto stanov, ověřuje hlasy a vyhlašuje jeho výsledky d. potvrzuje vyloučení člena dle bodu 5.9 těchto stanov e. svolává Členskou schůzi v případě ukončení činnosti více než jednoho člena Rady spolku dle bodu 9.3 těchto stanov

ČLÁNEK 11
ZÁNIK SPOLKU
11.1. Spolek zaniká: a. zrušením spolku s likvidací na základě rozhodnutí Členské schůze b. zrušením rozhodnutím soudu ze zákonných důvodů.
11.2. Zaniká-li spolek s likvidací, jmenuje Členská schůze spolku nebo soud likvidátora.
11.3. Postup při likvidaci spolku se řídí příslušnými ustanoveními zákona.
11.4. Pobočný spolek zaniká rozhodnutím Členské schůze.
11.5. Při zániku pobočného spolku zůstává majetek zajišťující činnost pobočného spolku nadále ve vlastnictví spolku.

ČLÁNEK 12
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Symboliku spolku a způsoby jejího použití schvaluje Členská schůze.
12.2. Toto nové úplné znění stanov bylo schváleno Členskou schůzí spolku dne 30.1.2015.
12.3. Toto nové úplné znění stanov nahrazuje okamžikem svého přpřijetí v plném rozsahu všechna znění předchozí.

Podporujeme osobní rozvoj mladých lidí s postižením i bez něj. Pořádáme zážitkové kurzy, výlety za kulturou, přírodou a pohodou, sportovní, turistické a další akce.
O nás
Stanovy •  Členství •  Historie

Starší projekty
Arbor Vitae • Divadlo fórum • Doteky moře • Fontána • Forest Run • Nanečisto • Vy-tváření • Seminář Zpětná vazba

Podporují nás